Anmälan om kompostering av matavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Matavfall får komposteras på den egna fastigheten om det sker så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

För varmkompost:

  • Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker, dvs att behållarens sidor, lock och botten ska stänga ute flugor, fåglar och möss.
  • Kompostbehållaren ska vara värmeisolerande så att kompostprocessen inte stannar av under vintern. (oisolerade behållare accepteras för fritidshus som endast används under sommarhalvåret).

För bokashi- metoden:

  • Kompostbehållaren ska vara ett tättslutande kärl med lock för en syrefri förvaring.
  • Ange på en karta var nedgrävning av matavfallet sker. Grävs matavfallet ner i odlingslådor ska lokalisering av lådorna anges på kartan. Det är viktigt att du anger avstånd från platsen för nedgrävning till fastighetsgräns samt avståndet till närliggande grannar.
  • Ange vilken tid på året nedgrävning sker.
  • Redovisa hur matavfallet tas om hand på vintern. Ett sätt är att komplettera med varmkompost under vintertid.

Förlängd hämtningsintervall kan medges förutsatt att allt komposterbart avfall komposteras och att övrig avfallsmängd ryms i kärlet. (Stickprov kan ske.) För information om renhållningstaxa kontakta SRV Återvinning (Haninge, Nynäshamn) eller Tyresö kommun.

Läs mer om kompostering här.

För handläggning av anmälan om kompostering av matavfall tar vi inte ut någon avgift.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kartskiss

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa