Anmälan om C-verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att anmäla din C-verksamhet!

Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in senast 6 veckor innan verksamheten eller ändringen påbörjas.

En anmälan ska göras om verksamheten har beteckningen C i miljöprövningsförordningen, eller om man ändrar en anmälningspliktig (C-verksamhet) eller tillståndspliktig verksamhet (B-verksamhet) så att det påverkar människor eller miljö på ett annorlunda sätt, t.ex. ändrade utsläpp, nya större maskiner, ökad mängd kemikalier eller buller. 

Övertar du en miljöfarlig verksamhet som har tillstånd eller som har anmälts ska du så fort som möjligt upplysa oss på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund om det. Det krävs ingen ny anmälan om verksamheten inte förändras.

Du kan behöva lämna med en eller flera av följande bilagor beroende på er verksamhet.

 • Situationsplan, karta eller liknande
 • Ritning över verksamheten
 • VA-ritning
 • Kemikalieförteckning
 • Redogörelse för avfallshantering
 • Utsläpp till luft och vatten
 • Egenkontroll, driftstörningar
 • Bullermätning/beräkning
 • Miljökonsekvensbeskrivning

En kopia av anmälan kommer att skickas till Länsstyrelsen enligt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §25.

Om förbundets handläggning

Vi tar ut en avgift för handläggningen. Avgiften tar vi ut när ärendet är klart motsvarande det antal timmar prövningen tagit. Taxan fastställs av kommunfullmäktige och du hittar Aktuell taxa på vår hemsida.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster exempelvis på grund av skyddad identitet, sekretessmarkering eller liknande skydd för personuppgift, ska du kontakta vår servicetelefon direkt på telefon 08-606 73 00. Uppge inte ditt namn, utan informera om att du vill skicka in något till oss, men har skyddade personuppgifter.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.
 

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fastighetsbeteckning
 • Ritning över verksamheten
 • Översiktskarta
 • VA-ritning om verksamheten har spill-, process eller dagvattenutsläpp)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa