Utsortering av bygg- och rivningsavfall

LÄS MER

Enligt 3 kap. 15 § avfallsförordningen får tillsynsmyndigheten meddela dispens i enskilda fall. Tillsynsmyndighet är i dessa fall Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för boende i någon av medlemskommunerna Haninge, Nynäshamn eller Tyresö. Den som vill söka dispens kan ladda ner den ifyllnadsbara ansökan som finns här. Förbundet kan endast meddela dispens när separat insamling inte är genomförbar eller när separat insamling inte ger fördelar som överväger nackdelarna.